ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหุ้น ALT (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000440
ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่:
  1. ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
  2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม
  3. ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
เว็บไซต์ www.alt.co.th
ปีที่ก่อตั้ง ปี 2544
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 4 กรกฎาคม 2559
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
ทุนจดทะเบียน 625,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 504,500,250.00 บาท
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ -
ปีงบประมาณ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี
ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์: 02-863-8999
โทรสาร: 02-886-3364, 02-886-3084
อีเมล์: info@alt.co.th