ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าว

ALT เปิดเกมรุกปี"60 ลุยงานโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า พร้อมมองหาพันธมิตร ขยายธุรกิจสู่ CLMV จ่อเทสระบบโครงข่ายตามแนวรถไฟ-รับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/60

ย้อนกลับ14 มีนาคม 2560

"ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์" บิ๊กบอส บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) กางแผนธุรกิจในปี 2560 มุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หรือผลกำไรในธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง แย้มอยู่ระหว่างมองหาพันธมิตร เพื่อขยายงานโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟทั่วประเทศ ที่เตรียมเปิดทดสอบระบบ 100% คาดรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/60 นี้ ขยายแนวรบสู่กลุ่มประเทศ CLMV หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตั้งเป้าปีนี้รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ตามอุตสาหกรรม

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะเข้ามาช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ อยู่ระหว่างมองหาพันธมิตรเพื่อขยายงานโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟทั่วประเทศให้ขยายออกไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้ง คาดว่าภาครัฐและภาคเอกชนผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้นจากปีก่อน จึงเชื่อมั่นว่าการเติบโตของรายได้ในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตประมาณ 10% ต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่ารวม ทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นโครงการดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า 3 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์และคาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบได้ในช่วงไตรมาส 2/2560 และสามารถเริ่มรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป

“ยุทธศาสตร์หลักในปี 2560 เราจะมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หรือผลกำไรของกิจการในธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีรายได้สม่ำเสมอและเป็นงานที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี ทั้งนี้ เราอยู่ระหว่างมองหาทั้งโครงการที่ลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้าด้วย นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายการเติบโตภายในปี 2563 ที่จะเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีรายได้ประจำ (Recurring Income) เป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ” นางปรีญาภรณ์ กล่าวในที่สุด

อนึ่ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการสร้างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นหลัก 2.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภท สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU), สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 3. กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตรา 0.314 บาท/หุ้น โดยได้มีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.214 บาท/หุ้น ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นที่จะชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป