ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

17 พ.ย. 2560
แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561
17 พ.ย. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
14 พ.ย. 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
14 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)
02 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)
01 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1")
01 ก.ย. 2560
การลงนามสัญญาวางโครงข่ายสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในเขตอุตสาหกรรมนวนคร
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ก.ค. 2560
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
12 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560
การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
08 พ.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท