ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

04 เม.ย. 2561
การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (แก้ไข)
04 เม.ย. 2561
การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
29 มี.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
15 มี.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)
15 มี.ค. 2561
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
05 มี.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)
02 มี.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
26 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 ก.พ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23 ก.พ. 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1
22 ก.พ. 2561
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ SG.GS
01 ก.พ. 2561
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
27 ธ.ค. 2560
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ALT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
13 ธ.ค. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 ธ.ค. 2560
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ edotco
30 พ.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560