ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

22 ก.พ. 2561
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ SG.GS
01 ก.พ. 2561
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
27 ธ.ค. 2560
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ALT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
13 ธ.ค. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 ธ.ค. 2560
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ edotco
30 พ.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
17 พ.ย. 2560
แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561
17 พ.ย. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
14 พ.ย. 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
14 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)
02 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)
01 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1")
01 ก.ย. 2560
การลงนามสัญญาวางโครงข่ายสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในเขตอุตสาหกรรมนวนคร
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560