ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

01 ก.ย. 2560
การลงนามสัญญาวางโครงข่ายสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในเขตอุตสาหกรรมนวนคร
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 ก.ค. 2560
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
12 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560
การเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
08 พ.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24 เม.ย. 2560
ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
04 เม.ย. 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
27 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไขไฟล์)
27 ก.พ. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
27 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่