ห้องข่าว
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:
ปี :

14 ส.ค. 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
10 ส.ค. 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
02 ก.ค. 2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12 มิ.ย. 2561
รายงานการลงนามในสัญญา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
14 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2561
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
02 พ.ค. 2561
การไม่ปรับสิทธิของ ALT-W1
27 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04 เม.ย. 2561
การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (แก้ไข)
04 เม.ย. 2561
การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
29 มี.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
15 มี.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)
15 มี.ค. 2561
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
05 มี.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)