ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด 500,000,000 50.000
2.  นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศกดิ์ 69,650,000 6.965
3.  นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล 69,650,000 6.965
4.  นายปยุต ภูวกุลวงศ์ 59,700,000 5.970
5.  นางณัฐวรรณ แซ่กัง 45,070,000 4.507
6.  นายพิชิต  ชินวิทยากุล 12,400,000 1.240
7.  นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี 11,825,000 1.183
8.  นายทวีศักดิ์  วีระประเสริฐ 9,000,000 0.900
9.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 7,973,500 0.797
10.  นางสาวธัญญรัตน์  ชิเดนทรีย์ 6,905,000 0.691