ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด 500,000,000 50.00
2. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 69,650,000 6.97
3. น.ส.ปรียาพรรณ ภูวกุล 69,650,000 6.97
4. นายปยุต ภูวกุลวงศ์ 59,700,000 5.97
5. น.ส.ณัฐวรรณ แซ่กัง 46,070,000 4.61
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 43,091,410 4.31
7. นายตะวัน สุนทรญาณกิจ 6,450,000 0.65
8. นายสุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล 5,433,000 0.54